خدمات پزشک معتمد

1- تهیه اطلاعیه های پزشک معتمد و ارسال به دانشکده ها

2- بررسی وضعیت دانشجویان غائب در جلسه امتحان به دلایل پزشکی

3- حضور در کمیته غیبت ها

4- بررسی گواهی پزشکی و مرخصی کارکنان

5- رسیدگی به گواهی ایثارگران و همکاری با اداره رفاه

6- اعلام نظر در خصوص حذف ترم پزشکی دانشجویان

7- بررسی و تایید سلامت تیم های ورزشی دانشجویی

8- حضور در کمیسیون پزشکی