خدمات پرستاری مرکز بهداشت

1- تزریقات، پانسمان، سرم تراپی،اکسیژن درمانی، نوار قلب، تست قند خون و کنترل فشار خون.

2- فرایند دسترسی به خدمات پرستاری:

3- دریافت قبض از منشی.

4- مراجعه به واحد پرستاری جهت کلیه امور تزریقات، سرم تراپی، پانسمان، نوار قلب و کنترل فشار خون.