شرح وظایف مرکز بهداشت و درمان

1- برنامه ریزی جهت تدوین استانداردها و شاخص های بهداشتی اماکن دانشجویی.

2- ارزیابی اماکن دانشجویی بر اساس چک لیست شاخص های بهداشتی .

3- برنامه ریزی جهت برقراری سیستم درمان در اماکن دانشجویی.

4- پایش سالانه کارکنان دانشگاه

5- بررسی های اپیدمیولوژیک بیماریها در اماکن دانشجویی

6- اجرای طرح چکاپ تکمیلی پرسنل سلف سرویس های دانشجویی.

7- تأمین رفاه دانشجویان از حیث خدمات پزشکی و بهداشتی.

8- تنظیم و نگهداری پرونده پزشکی مراجعین.

9- هماهنگی حضور پزشک در امتحانات و مسابقات ورزشی

10- مشارکت در طراحی برنامه ریزی برای برنامه های اجرایی مرکزبهداشت در راستای اهداف راهبردی دانشگاه و حوزه معاونت متبوع.

11- تنظیم ضوابط بهداشتی اقامت در خوابگاههای دانشجویی و پیشنهاد آن به عنوان آئین نامه اجرایی.

12- نظارت بر رعایت آیین‌نامه اقامت بهداشتی درخوابگاههای دانشجویی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود در اماکن.

13- پیشنهاد طرح ها و پروژه های عمده بهداشتی مانند دفع بهداشتی زباله در اماکن دانشجویی.

14- پایش مستمر بهداشت خوابگاههای دانشجویی، بوفه‌ها و فروشگاههای تعاونی در خوابگاهها بر اساس چک لیست.

15- پایش سلف سرویس‌های دانشجویی: انبارهای مواد غذایی، آشپزخانه‌ها وسالن‌های غذاخوری بر اساس چک لیست.

16- ارائه پیشنهادات و راهکارهای بهداشتی و همکاری و همفکری با مدیریت‌های ذیربط جهت بهداشتی نمودن اماکن دانشجویی از طریق گزارشات و شرکت در جلسات مشترک (در صورت لزوم) .

17- مبارزه با جانوران موذی در اماکن دانشجویی از طریق سمپاشی های دوره ای و منظم (با روشهای گوناگون، فیزیکی و شیمیایی)

18- پیش بینی داروها و تجهیزات پزشکی و لوازم کمکهای اولیه مورد نیاز برای اماکن دانشجویی ودانشکده ها.

19- اجرای برنامه معاینات اولیه دانشجویان جدیدالورود (طرح سنجش سلامت) در آغاز هر سال تحصیلی، غربالگری،پیگیری و ارجاع به بخش های تشخیصی و درمانگاههای تخصصی.

20- پیگیری موارد ارجاعی طرح سنجش سلامت(غربال شده ی طرح سنجش)

21- آموزش بهداشت به کارکنان و دانشجویان در قالب آموزش چهره به چهره، توزیع پمفلت‌های آموزشی، CD ، پوستر وتهیه و توزیع نشریه های مختلف مربوط بر اساس نیازهای موجود.

22- برقراری کلاسهای آموزشی در موضوعات مختلف بهداشتی برای پرسنل دانشگاه و دانشجویان.

23- معرفی نماینده مرکز به سازمانها و ارگانهای مختلف درخصوص دریافت امکانات کمک آموزشی آنان نظیر پوستر و پمفلت و…

24- تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان، هیأت علمی و کارکنان و نظارت بر امور بهداشت ودرمان دانشجویان.

25- انجام امور پزشکی و بهداشتی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی.

26- معالجه سرپایی مراجعه کنندگان و معرفی بیماران بد حال به مراکز درمانی.

27- انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.

28- برقراری ارتباط با دانشجویان و خانواده آنان در صورت لزوم به منظور آگاهی از مشکلات آنان.

29- برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.

30- تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز.

31- ارائه گزارش های لازم به معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی در زمینه های مربوط.

32- نظارت در خصوص انعقاد قرارداد بیمه  های دانشجویی ( اعم از درمان ، حوادث گروهی ) با سازمان های بیمه گر

33- نظارت در خصوص انعقاد قراردادهای پیمانکاری مرتبط با سلامت و ایمنی دانشگاهیان، نظیر قراردادهای پیمانکاری رستوران ها ، بوفه ها، عملیات ساختمانی، سم پاشی اماکن

34- همکاری های دورن و بین بخشی با سایر نهادهای سایر و داخل دانشگاه با هدف ارتقاء بهداشت و سلامت دانشگاهیان

35- ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در فواصل زمانی معین

33- تشکیل شورای سیاست گذاری بهداشت و سلامت دانشگاهیان

34- بررسی و اظهار نظر گواهی استعلاجی دانشجویان توسط پزشک معتمد

35- تشکیل کمیسیون پزشکی دانشگاه یکبار در هر نیمسال و اظهار نظر نهایی گواهی های ارائه شده

36- هماهنگی جهت حضور پزشک و کارشناس مامایی(خوابگاه دختران

37- هماهنگی جهت حضور پزشک دردانشکده ها

38- پایش سالانه کارکنان دانشگاه

39- ارائه خدامات دندانپزشکی

40- ارائه خدمات پرستاری، تزریقات مامایی و پزشکان متخصص در مرکز بهداشت و درمان