خدمات بهداشت محیط

کنترل و حفظ سلامت مواد غذایی از طریق:

1- کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه ،تولید و توزیع و فروش مواد غذایی.

2- نظارت بر سلامت کارکنان مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی

3- نظارت بر اخذ کارت بهداشت پرسنل مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی بر اساس ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی.

4- ارتقاء آگاهیهای بهداشتی کارکنان مراکز تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی.

5- مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان موذی با اولویت بهسازی.

6- نظارت بر بهداشت اماکن عمومی دانشگاه اعم از خوابگاه ها، سالن های ورزشی و …

7- نظارت بر دفع بهداشتی زباله و کنترل فاضلاب

8- رسیدگی به شکایات بهداشتی و موارد ارجاع.

9- تهیه وتدوین بروشور های آموزشی مرتبط با مسائل بهداشتی.

10- نظارت بر گندزدایی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی.

11- کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعمل های مربوطه

12- اقدامات لازم در شرایط اضطراری و کنترل بحران

13- شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارها طبق دستورالعمل های مربوطه

14- شرکت در طرح های ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی

15- آموزش بهداشت محیط به دانشجویان و کارکنان

16- همکاری در طرح پایش سلامت دانشجویان و کارکنان

17- ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت رفع نواقص بهداشتی و انجام پبگیری های مربوطه

18- نظارت بر بهداشت میکروبی و شیمیایی آب از طریق:

19- نمونه برداری آب.

20- انجام کلرسنجی با دستگاه کلرسنج.

21- آشنایی دانشجویان و کارمندان با واحد بهداشت محیط.