خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ایی

بازدید از محیط های کار و شناسایی ، اندازه گیری ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار:

1- بررسی علل حوادث در محیط های کار و آموزش.

2- جمع آوری اطلاعات اولیه در خصوص فرآیندهای آموزشی.

3- جمع آوری اطلاعات اولیه از نحوه کار وسایل و تجهیزات تاسیات .

4- جمع آوری اطلاعات اولیه از عوامل زیان آور موجود.

5- تهیه آمار اولیه درخصوص نوع حادثه ، علت وقوع ، ساعت وقوع ، آمار مراجعین به مرکز بهداشت، میزان آسیب و شدت حادثه.

6- ارائه راهکار جهت پیشگیری ا زوقوع احتمالی ، مجدد و مشابه حوادث.

7- تهیه فرم حادثه.

8- نظارت بر نحوه تهیه، توزیع و استفاده وتجهیزات حفاظت فردی

9- تهیه برگ MSDS کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در دانشگاه

10- اقدامات لازم در شرایط اضطراری و کنترل بحران

11- شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارها طبق دستورالعمل های مربوطه

12- شرکت در طرح های ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی

13- همکاری در طرح پایش سلامت دانشجویان و کارکنان