خدمات آموزش

1- آموزش چهره به چهره و گروهی دانشجویان و پرسنل درخصوص رعایت اصول ایمنی در کار، شناخت نقاط خطر و استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام کار در کارگاه های آموزشی و…..

2- پیشنهاد جهت ساماندهی و بهبود سیستم ایمنی در  زمینه های ساختمان ، حریق ، الکتریسیته ، آلاینده های شیمیایی ، خطرات دستگاهها و …..

3- تکمیل فرمهای گزارش نواقص و بازدیدهای بهداشتی ازکارگاهها و بررسی نواقص موجود و اولویت بندی ریسکها جهت پیشبینی اقدامات لازم.

4- تهیه و توزیع  پمفلت های آموزشی در خصوص ایمنی و بهداشت کار.

5- تهیه و تکمیل چک لیستهای ارزیابی خطرات و عوامل زیان آور در خصوص برق، حریق، ماشین آلات، ساختمان، مواد شیمیایی و ارگونومی.

6- بررسی سیستم ایمنی حریق دانشگاه و بازدید از تجهیزات اطفاء حریق.