اهداف

چشم اندازها و برنامه راهبردی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان قطب آموزشی، پژوهشی و برنامه ریزی در جنوب شرق کشور نه تنها به دنبال رسیدن به اهداف تعریف شده خود است، بلکه به دنبال یافتن راه حل های مفید و کاربردی برای مسائل و مشکالت موجود به منظور تربیت رهبران، مهندسان، محقیقن و کارکنان آینده
جامعه می باشد. در راستای انجام این رسالت اجتماعی، مرکز بهداشت و درمان بعنوان یکی از تاثیر گذازترین قسمت های دانشگاه، وظیفه تدوین، اجرا و نظارت بر عملکرد منطبق بر قوانین و مالحظاتبهداشت و سالمت در تمامی فضاهای دانشگاه را بر عهده دارد.
ما برای اجرای مستمر و موثر در راستای اهداف خود نیازمند بررسی و شناسایی ضعفها و توانمندی های دانشگاه و بر طرف نمودن هر گونه شکاف و نقصان در سیستم اجرایی دانشگاه می باشیم. برایبهبود عملکرد اجرایی، این مرکز راهکارهای خود را در قالب رویکردهای کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت ارائه می نماید. مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با حمایت کامل دفتر سالمت وزارت علومتحقیقات و فناوری این اختیار و قدرت را کسب نموده تا سیستم خدمات رسانی و محیط های مختلفدانشگاه را با اصول بهداشت و سالمت منطبق نماید. برای رسیدن به این هدف ما آموزش، نظارت و حمایت تخصصی خود را از اعضای دانشگاه سیستان و بلوچستان به شکل مداوم و پیوسته دنبالخواهیم نمود. همچنین ما امیدواریم که بتوانیم به شکل پیوسته فرهنگ بهداشت و سالمت را باعملکردمان در تمامی محیط های دانشگاه یکپارچه سازیم. این فرهنگ سازی به ما کمک می کند تا مواردی را که در دانشگاه آموخته ایم به نسل آینده دانشجویان، اعضای هیات علمی، محققین و پرسنلدانشگاه برای داشتن دنیایی بهتر و سالم تر منتقل نماییم.

ما بخوبی می دانیم که این اهداف افق های بسیار بلندباالیی است که در مسیر رسیدن به آن چالش های متعددی در پیش رو خواهیم داشت؛ اما با تکیه بر کار گروهی، تخصص و دانش امیدورایم تا بهتمامی این اهداف دست یابیم. یکی از مهمترین اهداف موجود در برنامه مرکز بهداشت و درمان،آموزش مدون کارکنان در قالب آموزش های تخصصی شغلی و آموزش دانشجویان در قالب کارگاههای مهارت افزایی است. در این راستا سعی شده است تا بصورت یک برنامه آموزشی از پیش تعیینشده دوره های ضروری جهت ارتقاء عملکرد بهداشت، ایمنی و سالمت دانشجویان و کارکنان گذرانده شود. همچنین به منظور پیشبرد اهداف کالن سالمت در سطح دانشگاه ضروری است تا موارد مورد نیازبه هزینه مالی در جهت ارتقاء زیرساخت ها و تامین تجهیزات حفاظت فردی و عمومی، بررسی شده و بودجه مورد نیاز برای هر سال به به هیات رئیسه محترم دانشگاه تقدیم گردد. در نهایت در برنامهراهبردی، ما خالصه ای از برنامه های درون سازمانی را به همراه اولویت بندی از نقطه نظر سالمتارائه نمو ده ایم. همچنین ما متعهد میگردیم برای تمامی اهداف خود و با استفاده از پتانسیل هایموجود به اجرای تمامی موارد ذکر شده اهتمام ورزیم.